نمایش 1–16 از 19 نتیجه

بذر باقالی

۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر سویا

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر عدس

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 30 عدد بذر میباشد.

بذر لوبیا بلند بنفش

۸,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر لوبیا بنفش تیره

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 15 عدد بذر میباشد.

بذر لوبیا بنفش کارمینات

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر لوبیا پاچ باقالا

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر لوبیا چشم بلبلی

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 30 عدد بذر میباشد.

بذر لوبیا چیتی

۴,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر لوبیا رشتی

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر لوبیا زرد

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 عدد بذر میباشد.

بذر لوبیا سبز

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 10 گرم بذر میباشد.

بذر لوبیا سبز بلند گیتا

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر لوبیا سفید

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 30 عدد بذر میباشد.

بذر لوبیا سیاه

۵,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.

بذر لوبیا لیما کریمس

۶,۰۰۰ تومان
این بسته شامل 20 عدد بذر میباشد.