آموزش کاشت بذر بادمجان

چگونگی کاشت بذر بادمجان

بادمجان از جمله صیفی جاتی است که با آب و هوای مناطق گرمسیری ایران به خوبی سازگار است زیرا نور و گرمای این مناطق به حدی برای پرورش بادمجان کافی است که سبب می شود ایران یکی از تولیدکنندگان اصلی...

ادامه خواندن